Vychováváme hvězdy českého krasobruslení

Stanovy klubu

S T A N O V Y
KRASOBRUSLAŘSKÉHO  KLUBU  PARDUBICE

 

Část první
Z á k l a d n í  u s t a n o v e n í

  

Článek 1
Název a sídlo sdružení

1.  Název sdružení je                                      Krasobruslařský klub Pardubice
     
Sdružení běžně používá rovněž označení     KKP

2.  Sídlo sdružení je                                        K Vinici 1901, 530 02 Pardubice


Článek 2
Cíl činnosti a hlavní úkoly

1.  Cílem činnosti KKP je provozování sportovního odvětví krasobruslení v duchu pravidel fair play a
     s hlavním zaměřením na region Pardubice.

2.  KKP plní tyto hlavní úkoly:

 • vytváří podmínky pro krasobruslení a to zejména v Pardubicích a blízkém okolí
 • aktivně se účastní činnosti Českého krasobruslařského svazu (dále jen „ČKS“)
 • organizuje sportovní soutěže v rámci ČKS
 • komunikuje s ostatními Základními organizačními jednotkami ČKS (dále jen „ZOJ“)
 • v regionu spolupracuje s orgány Českého svazu tělesné výchovy (dále jen „ČSTV“)
 • zabezpečuje financování činnosti KKP
 • organizuje vlastní sportovní život pro své členy
   

Část druhá
Č l e n s t v í

Článek 3
Vznik členství

1.  Členem KKP se může stát každá fyzická či právnická osoba, která o to požádá formou písemné
     přihlášky, v níž mimo jiné potvrdí svůj souhlas s cíli činnosti sdružení, zaváže se dodržovat tyto
     stanovy a splňuje další podmínky uvedené v tomto článku.

2.  Členství vzniká schválením žádosti valnou hromadou KKP (dále jen „VH“).

3.  V období mezi VH vzniká členství schválením žádosti výborem KKP, přičemž takto vzniklé členství
     musí být projednáno a schváleno na nejbližší příští VH.

4.  V případě žádosti o členství fyzické osoby mladší patnácti let  musí být v přihlášce uveden souhlas
     jejího zákonného zástupce.

5.  Před přijetím za člena musí být žadatel, případně jeho zákonný zástupce, seznámen s těmito
     stanovami, zejména právy a povinnostmi člena KKP a Pravidly financování KKP.

Článek 4
Práva a povinnosti člena KKP

1.  Člen KKP má tato práva:

 • účastnit se jednání všech orgánů KKP (za právnickou osobu pověřená fyzická osoba),
 • fyzická osoba po dosažení patnácti let věku a právnická osoba má právo volit na VH,
 • fyzická osoba po dosažení osmnácti let věku má právo být volena do všech orgánů KKP,
 • být informován o činnosti KKP a o jeho hospodaření,
 • podílet se na činnosti KKP, předkládat návrhy na zlepšení, dotazy a připomínky.

2.  Člen KKP má tyto povinnosti:

 • svou činností přispívat k rozvoji krasobruslení při dodržování sportovní etiky a pravidel fair play
 • aktivně se účastnit života KKP, přispívat k naplňování jeho cílů a propagovat jeho dobré jméno
 • dodržovat Stanovy KKP, Pravidla financování KKP, usnesení orgánů KKP
 • při zániku členství písemně informovat KKP o této skutečnosti a bez zbytečného odkladu vypořádat veškeré závazky vůči KKP

Článek 5
Zánik členství

1.  Členství v KKP zaniká vystoupením člena nebo vyloučením člena.

2.  Člen může z KKP vystoupit kdykoliv i bez uvedení důvodu a to písemnou formou k uvedenému
     dni, nejdříve však dnem doručení tohoto oznámení. Podmínkou ukončení členství je dále
     vypořádání veškerých závazků člena vůči KKP.

3.  Člen může být z KKP vyloučen v případě, že neplní řádně povinnosti uvedené v těchto stanovách,
     či jiným způsobem brání KKP v jeho činnosti nebo poškozuje dobré jméno KKP. O vyloučení
     rozhoduje VH a to ke dni uvedeném v tomto rozhodnutí.

 

Část třetí
O r g á n y  K K P

Článek 6
Valná hromada

1.  VH je nejvyšším orgánem KKP. Je tvořena všemi členy přítomnými na jejím jednání a pozvanými
     hosty. Není přístupná veřejnosti.

2.  VH svolává výbor KKP nejméně jednou ročně písemnou pozvánkou, kterou rozešle nejpozději 15
     dnů před termínem jejího konání všem členům KKP. Pozvánka musí obsahovat minimálně datum,
     hodinu a místo konání VH a dále program jednání.

3.  Výbor KKP svolá VH také tehdy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů KKP a
     v žádosti uvedou body jednání. VH je v tomto případě svolána obdobným způsobem jako je
     uvedeno v předchozím odstavci tak ,aby se uskutečnila nejpozději do 30 dnů po obdržení této
     žádosti a na jejím programu musí být minimálně body uvedené v žádosti o její svolání.

4.  VH je oprávněná jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů – fyzických osob
     starších patnácti let a právnických osob.

5.  VH rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů - fyzických osob starších patnácti let a
     právnických osob, pokud není dále uvedeno jinak. Každý člen má jeden hlas.

6.  VH je oprávněna projednávat a rozhodovat následující záležitosti:

 • změna názvu, sídla a cílů činnosti
 • změna stanov
 • hlavní směry a koncepce rozvoje sportovní činnosti
 • disponování s majetkem v hodnotě jednotlivé položky nad 10 000,- Kč
 • finanční rozpočet na příslušnou sezónu
 • pravidla financování
 • výsledky hospodaření za příslušný kalendářní rok
 • volba a odvolání členů výboru KKP
 • zánik sdružení formou dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením a stanovení způsobu vypořádání majetku včetně pohledávek a závazků

7.  Ke schválení zániku KKP uvedeného v předchozím bodě pod písmenem i) je zapotřebí souhlasu
     alespoň tříčtvrtinové většiny přítomných členů – fyzických osob starších patnácti let a právnických
     osob.

8.  VH je oprávněna formou usnesení rozšířit okruh své působnosti i o další záležitosti neuvedené
     v odstavci 6.

9.  O všech záležitostech neuvedených v bodě 6. a 8. rozhoduje výbor KKP.

Článek 7
Výbor KKP

1.  Výbor KKP je výkonným orgánem KKP, který řídí jeho činnost mezi VH.

2.  Výbor KKP má minimálně 5 členů. Jeho členy volí VH, přičemž volební období jednotlivých členů je
     dvouleté. Člen výboru KKP může být volen opakovaně bez omezení.

3.  Výbor KKP ze svého středu volí předsedu, který řídí jeho činnost, dále místopředsedu, ekonoma a
     jednatele.

4.  V případě, že některý z členů výboru KKP v průběhu volebního období odstoupí ze své funkce a
     počet členů klesne pod 5, může výbor KKP kooptovat další členy KKP až do celkového počtu
     zvoleného poslední VH, a to do nejbližší příští VH.

5.  Výbor KKP je oprávněn jednat a usnášet se je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž
     rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Jednání se účastní předseda trenérské rady.

6.  Výbor KKP projednává a rozhoduje zejména následující záležitosti:

 • zajišťuje plnění usnesení VH
 • zajišťuje kontakty a komunikaci s ČKS, ZOJ, ČSTV a dalšími dotčenými orgány
 • po technické a organizační stránce zajišťuje vhodné podmínky pro sportovní činnost svých členů
 • organizuje sportovní soutěže v rámci ČKS
 • dbá na dobrou reprezentaci KKP při výkonu sportovní činnosti i mimo ní
 • zajišťuje řádné vedení evidence členské základny a registraci sportovců v rámci ČKS, případně ČSTV
 • uzavírá Smlouvy o sportovní činnosti se závodníky a trenéry
 • dbá na účelné využívání finančních prostředků
 • rozhoduje o odměnách trenérů, případně dalších členů KKP v souladu s pravidly financování a příslušným rozpočtech schváleným VH
 • zajišťuje archivaci veškeré dokumentace související s činností KKP

7.  Výbor KKP ze svého jednání pořizuje zápis, prostřednictvím kterého informuje členy KKP o své
     činnosti.

Článek 7a
Trenérská rada

1.  Trenérská rada je tvořena všemi členy KKP, kteří působí ve funkci trenéra a asistenta trenéra.

2.  Trenérská rada si volí ze svého středu hlavního trenéra, který řídí činnost trenérské rady a
     pravidelně se účastní jednání výboru KKP.

3.  Hlavním cílem trenérské rady je řízení KKP po sportovní stránce, tj. zejména:

 • stanoví sportovní cíle závodníků jednotlivců a skupin synchronizovaného bruslení
 • hodnotí výkony, přístup a výsledky jednotlivých závodníků
 • organizuje a řídí průběh tréninků
 • plánuje a organizuje účast sportovců na jednotlivých soutěžích
 • účastní se výběru nových závodníků z kurzů bruslení a přípravky
 • zajišťuje komunikaci s odbornými komisemi ČKS
 • spolupracuje s rozhodčími, kteří jsou členy KKP
 • dbá na zvyšování odborné úrovně svých členů jako důležitého předpokladu dosahování dobrých sportovních výsledků

4.  Ze svého jednání trenérská rada pořizuje zápis, prostřednictvím kterého informuje členy KKP o své
     činnosti. Zápis v jednom vyhotovení předkládá výboru KKP.

 

Část čtvrtá
O s t a t n í  u j e d n á n í

Článek 8
Právní subjektivita

1.  KKP je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou vzniklým registrací podle zákona číslo
     83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.

2.  Za KKP jedná a činí právní úkony předseda nebo místopředseda, kteří jsou statutárními zástupci,
     případně na základě pověření jiný člen výboru KKP. Ve věcech ekonomických a finančních
     zastupuje KKP předseda nebo místopředseda a ekonom.

Článek 9
Majetek a hospodaření

1.  Majetek KKP tvoří hmotný majetek, pohledávky, finanční majetek a jiná majetková práva.
     Hospodaření s tímto majetkem probíhá v souladu s těmito stanovami.

2.  Základní způsoby hospodaření s majetkem, zejména finančními prostředky, jsou zakotveny
     v Pravidlech financování KKP, která schvaluje VH.

3.  O veškerém majetku a hospodaření s ním je vedeno řádné účetnictví v souladu s obecně
     závaznými právními předpisy.

Článek 10
Závěrečné ustanovení

Tyto Stanovy KKP nabývají platnosti schválením VH KKP dne 16. 4. 2002 a účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra České republiky.

 

Kontakt

Krasobruslařský klub Pardubice

K Vinici 1901
530 02 Pardubice
E-mail: info@krasopce.cz

Facebook: KrasobruslarskyKlubPardubice

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.