Vychováváme hvězdy českého krasobruslení

Jednala valná hromada Krasobruslařského klubu Pardubice

12. dubna 2011

Dnes se v zasedací místnosti ČSTV Na Vinici sešli členové Krasobruslařského klubu Pardubice na řádné valné hromadě. Přítomné členy přivítal předseda klubu, který z titulu své funkce zahájil valnou hromadu a učinil procedurální věci, které mu z výkonu funkce přísluší.

Po konstatování, že valná hromada je usnášeníschopná, nastal prostor pro projednávání jednotlivých bodů, které byly pro valnou hromadu připraveny. V rámci procedurálních věcí byly navoleny komise (návrhová, mandátová, volební) včetně zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Po těchto prvních krocích bylo vedení valné hromady předáno Marcele Makarové, která byla navržena na předsedu valné hromady řídící její jednání.

Následovalo schválení jednacího řádu valné hromady KKP dne 12. dubna 2011, kde po jedné námitce k bodu jednacího řádu byla vedena krátká diskuse k danému problematickému bodu jednacího řádu. Následně bylo hlasováno o vypuštění daného bodu z jednacího řádu a po úpravě byl jednací řád schválen.

Jako další bod programu bylo schválení výroční zprávy za rok 2010, kterou přednesl předseda klubu Petr Melichar. Ve výroční zprávě byla zahrnuta informace o aktuálním stavu členské základny a o sportovně - kulturních aktivitách a činnostech klubu. Sportovní stránka zahrnovala informaci o úspěších v jednotlivých závodech i úspěchy v rámci hodnocení konečného pořadí jednotlivých pohárových závodů nejen v sólových kategoriích, ale i v závodech synchronizovaného bruslení. Výroční zpráva se krátce zamyslela nad problémem, který musel klub v minulých týdnech řešit, který se týkal problematiky tréninkových skupin, systému trénování a počtu trenérů. Předseda klubu Petr Melichar nezapomněl ve výroční zprávě ani na poděkování jednotlivým trenérům za jejich práci nejen při trénincích na jednotlivé závody, ale zejména také za přípravu lední revue Svět pohádek a písniček, která měla celkem 3 vystoupení s velkými ohlasy a úspěchy. Poděkování v návaznosti na lední revue patřilo všem rodičům, kteří se podíleli na samotné realizaci a přípravě kostýmů. Další významnou aktivitou klubu je pořádání kurzů bruslení, které jsou připravovány pro základní školy, ale i pro širokou veřejnost. Krátce se předseda klubu pozastavil u hodnocení internetové prezentace klubu, která patří mezi nejzdařilejší nejen v rámci Českého krasobruslařského svazu a která poskytuje nejen členům aktuální informace.

Po výroční zprávě dostal prostor ekonom klubu Miroslav Blaťák, který přednesl zprávu o hospodaření klubu za rok 2010. Zpráva obsahovala informace o příjmových a výdajových položkách rozpočtu s konstatováním, že hospodaření oddílu za rok 2010 skončilo ztrátou ve výši 75 tis. Kč.

Na programu valné hromady byl i prostor pro zprávu trenérské rady, kterou přečetla Jana Skřivánková, která se ve své zprávě krátce vrátila ještě k nedávnému Mistrovství ČR žactva a účasti jednotlivých závodnic našeho oddílu. Ve zprávě byla také informace o ukončení členství některých závodnic v našem oddíle. A že se nejednalo pouze o superlativa dokazuje, že Jana Skřivánková byla kritická k některým činnostem v rámci fungování klubu. Jednalo se převážně o přihlášky a účasti jednotlivých závodnic na závodech, resp. jejich přihlášení a následná neúčast. Nedělá to dobré jména nejen samotným závodnicím, ale zejména klubu. Dalším nešvarem tréninkových procesů byla skutečnost, že se několikrát stalo, že trenér neví, zda mu jeho svěřenci dorazí na tréninkovou jednotku či nikoliv. U některých to funguje automaticky, že se omluví, ale někteří tento základní znak slušnosti neznají.

Po zprávě trenérské rady nadešel čas pro vyhodnocení nejlepších závodníků klubu, kteří reprezentovali klub při Mistrovství ČR žactva nebo se umístili v konečném pořadí pohárových závodů na stupni vítězů. Ohodnoceny byly následující závodnice: Barbora Lahučká, Kateřina Doubravová, Michaela Kocková, Karolína Melicharová, Karolína Holštajnová, Kateřina Kubištová a Tereza Uhlířová. Všechny závodnice obdržely květinu a finanční dar.

Po tomto slavnostním aktu následovala informace z výboru, který prezentoval svůj záměr pro příští období zabývat se dodržováním nových pravidel zejména v oblasti přípravy a trénování pohárových a nepohárových závodnic, dělení tréninkových hodin, účasti na závodech a přihlašování a odhlašování závodnic, chování závodnic při tréninkových jednotkách a zejména potvrzení a posílení řídící role výboru klubu. Zároveň bylo oznámeno, že se klub bude ucházet o kandidaturu na pořádání Mistrovství České republiky juniorů a Přeboru České republiky seniorů i Mistrovství České republiky skupin synchronizovaného bruslení ve dnech 4. - 5. května 2012.

Na závěr valné hromady proběhla diskuse, která se částečně dotkla trénování v Nymburku, soustředění v České Lípě a Pardubicích včetně zahájení trénování na ledě v Pardubicích.

Aktuality

  • 7. 12. 2023 Zrušení tréninku sólo kategorie dne 7.12.2023

    Z důvodu zápasu byl zrušen trénink sólo kategorie dne 7.12. Nahrazen bude 8.12. odpoledne. V sobotu 9.12. je přidán trénink.

  • 1. 12. 2023 8. lekce kurzu bruslení

    Závěrečná lekce podzimního kurzu bruslení se uskuteční v neděli 17.prosince 2023 v enteria areně (malá hala). A právě na tuto lekci bychom chtěli pozvat všechny účastníky v netradičním oblečení - v maskách.

    Neděle 17. prosince 2023 bude karnevalová lekce se začátkem v 14:45 - 15:30 hod pro skupinu "A" a tu 15:30 - 16:15 hodin vystřídá skupina "B".

Kontakt

Krasobruslařský klub Pardubice

K Vinici 1901
530 02 Pardubice
E-mail: info@krasopce.cz

Facebook: KrasobruslarskyKlubPardubice

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.